PKK Desa


 

DAFTAR NAMA PENGURUS PKK DAN POKJA (I-IV)
NO NAMA JABATAN
1 MUSLIKHAH KETUA PKK DESA BENER
2 SUWARNI Wakil Ketua
3 NOVA Sekretaris PKK
4 DITA AYU Bendahara PKK
5 ROMIDIN Ketua POJA I
6 UMI NURUL QOMARIYAH Ketua POJA II
7 SUNARYATI Ketua POJA III
8 ENDANG PURWATI Ketua POJA IV
9 NUR KHASANAH Sekretaris POKJA I
10 TRINING INDRATI Sekretaris POKJA II
11 TRI RAHAYU Sekretaris POKJA III
12 RO'I FATI Sekretaris POKJA IV

 

DAFTAR NAMA KADER BALITA DESA BENER
     
NO NAMA ALAMAT
1 RIYA HARMIYATIK BENER LOR
2 NURHAYATI BENER LOR
3 ELSA BENER LOR
4 YAYUK BENER LOR
5 MARJANAH BENER LOR
6 JUMIYAH BENER KIDUL
7 NIRWATI BENER KIDUL
8 NGASINAH BENER KIDUL
9 INDAH PUJI LESTARI BENER KIDUL
10 HEVI NURGANIWATI BENER KIDUL
11 NARIMAH NGADIROJO WETAN
12 PURWATI NGADIROJO WETAN
13 TUMINEM NGADIROJO WETAN
14 ROKHADIYAH NGADIROJO WETAN
15 KHASANAH NGADIROJO WETAN
16 WIDIYANINGSIH NGADIROJO KULON
17 LIS SRIYANI NGADIROJO KULON
18 PUJIRAHAYU NGADIROJO KULON
19 YATMI NGADIROJO KULON
20 SULASIH NGADIROJO KULON
21 KHAMDIYAH GENTAN
22 WALIMAH GENTAN
23 FITRIYAH GENTAN
24 HARYANTI GENTAN
25 ALFI ASIM GENTAN
26 ALFIYAH JAMBEAN
27 SOFIYATI JAMBEAN
28 TUMINI JAMBEAN
29 CATUR WAHYUNI JAMBEAN
30 JUMIYARTI JAMBEAN

 

DAFTAR NAMA KADER LANSIA DESA BENER
     
NO NAMA ALAMAT
1 Aminah Bener Lor
2 Istinganah Bener Lor
3 Lasmini Bener Lor
4 Asmaul Khusna Bener Lor
5 Umi Nurul Qomariyah Bener Kidul
6 Wahyu Surtiwi Bener Kidul
7 Suwarni Gentan
8 Pri Windarti Gentan
9 Fatinin Gentan
10 Nuryatimah Gentan
11 Rohyanah Gentan
12 Mutmainah Gentan
13 Widayati Jambean
14 Nurhayati Jambean
15 Nurlaila Jambean
16 Fatimah Bener Kidul
17 Siti Utami Bener Kidul
18 Sumarni Bener Kidul

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Total Dibaca